2 posturi contractuale vacante de execuţie de Inspector specialitate IA, 1 post contractual vacant de execuţie de Inspector specialitate I, 1 post contractual vacant de execuţie de Inspector specialitate II

BIROUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, SALARIZARE- JURIDIC CONTRACTE

Nr.  3128  din  08.08.2019

A N U N Ţ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea

unor posturi vacante contractuale de executie la Direcţia de Prestări Servicii Timiş

În perioada 14 – 17.10.2019, se organizează concursul de recrutare pentru ocuparea a:

2 posturi contractuale  vacante de execuţie de Inspector specialitate IA la Biroul Management Activităţi Aeronautice, de Agrement şi Sportive,

1 post contractual  vacant de execuţie de Inspector specialitate I la Biroul Management Activităţi Aeronautice, de Agrement şi Sportive,

1 post contractual  vacant de execuţie de Inspector specialitate II la Biroul Management Activităţi Aeronautice, de Agrement şi Sportive.

Condiţii de participare la concurs:

 1. Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul – cadru) la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:

 a)   are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

 e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice: 

Pentru postul  de Inspector specialitate IA

 • Studii superioare cu diplomă de licenţă (S) – specializarea Transporturi Aeronautice 
 • Vechime mimim 7 ani în specialitatea studiilor.

Pentru postul  de Inspector specialitate IA

 • Studii superioare cu diplomă de licenţă (S) – specializarea Inginerie Constructii Civile şi Industriale
 • Vechime mimim 7 ani în specialitatea studiilor

Pentru postul  de Inspector specialitate I

 • Studii superioare cu diplomă de licenţă (S) – specializarea Ştiinţe Juridice, Management
 • Vechime mimim 4 ani în specialitatea studiilor

Pentru postul  de Inspector specialitate II

 • Studii superioare cu diplomă de licenţă (S) – specializarea Comunicare, Relaţii Publice
 • Vechime mimim 1 an în specialitatea studiilor.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 a)  Concursul se organizează la Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara, astfel:

– Selecţia dosarelor de concurs în data de 30.09.2019. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

–  Proba scrisă în data de 14.10.2019, ora 1000. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

–  Interviul în data de 17.10.2019, ora 1000. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 b)  Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 23.09.2019 ora 1300 la secretariatul comisiei de concurs (Biroul Resurse Umane, Organizare, Salarizare – Juridic Contracte, Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţie publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie

 de Inspector de Specialitate IA (transporturi aeronautice)

 1. Constituţia României
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 4. Regulamentul intern al DPS Timiş;
 5. Codul Aerian din 1997 – în vigoare de la 26 ianuarie 2001 – consolidarea din data de 04.06.2018 are la bază publicarea în M.O., Partea I nr. 45 din 26 ianuarie 2001.
 6. Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea aerodromurilor civile – RACR-AD-AADC din 07.03.2016 – în vigoare de la 31 martie 2016 – publicat în M.O., Partea I nr. 238 din 31 martie 2016.
 7. H.G. nr. 912/ 21.08.2010 – pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate- actualizata.
 8. RACR-AD-AADC ed.2/2016 – Reglementare aeronautică civilă română privind autorizarea aerodromurilor civile, RACR-AD-AADC
 9. RACR-AD-PETA ed. 2/2015 –  Reglementare aeronautică civilă română privind exploatarea tehnică a aerodromurilor, RACR-AD-PETA
 10. OMT nr. 640/11.05.2015 –Ordinul nr. 640/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETA ,,Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor,, , ediţia 2/2015
 11. Regulamentul (UE) nr. 139 / 2014 al Comisiei din 12.02.2014  de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr.216 – 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
 12. Regulamentul (UE) nr. 401 / 2018 al Comisiei din 14.03.2018 de modificare a Regulamentul (UE) nr. 139 / 2014 al Comisiei din 12.02.2014  în ceea ce privrşte clasificarea pistelor
 13. Ordinul nr. 611 / 2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019
 14. Reglementare aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019, din 15.03.2019

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie

 de Inspector de Specialitate IA (inginerie construcţii civile şi industriale)

 1. Constituţia României
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 4. Regulamentul intern al DPS Timiş;
 5. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii;
 6. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 7. HG nr. 343 / 2017 – modificarea HG 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 8. Hotărârea nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 9. Codul Aerian din 1997 – în vigoare de la 26 ianuarie 2001 – consolidarea din data de 04.06.2018 are la bază publicarea în M.O., Partea I nr. 45 din 26 ianuarie 2001.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant 

de Inspector specialitate I  (specializarea ŞTIINŢE JURIDICE, MANAGEMENT)

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. Codul Aerian din 1997 – în vigoare de la 26 ianuarie 2001 – consolidarea din data de 04.06.2018 are la bază publicarea în M.O., Partea I nr. 45 din 26 ianuarie 2001.
 7. Noul Cod Civil actualizat 2019 – Legea nr 287 / 2009
 1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 6. Regulamentul Intern al Direcţiei de Prestari Servicii Timiş

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie

 de Inspector de Specialitate II (comunicare, relaţii publice)

 1. Constituţia României
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 4. Regulamentul intern al DPS Timiş;
 5. Legea nr. 544 / 2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG nr. 123 / 2002 – Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 7. OG nr. 27 / 2002, actualizată din 2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 8. Cristina Coman,  Comunicarea de criză, tehnici şi strategii;
 9. Raluca-Nicoleta Radu,  Deontologia comunicării publice;
 10. Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass-media.
 11. Codul Aerian din 1997 – în vigoare de la 26 ianuarie 2001 – consolidarea din data de 04.06.2018 are la bază publicarea în M.O., Partea I nr. 45 din 26 ianuarie 2001.

   DIRECTOR,       ŞEF BIROU 

   Resurse Umane,Organizare                 Salarizare –Juridic Contracte

   Doroş Marţian Corneliu       Cristescu Maria-Cristina

Red. CMC