Category: Posturi Vacante

1 post contractual vacant de execuţie de Inspector specialitate IA la Biroul Management Activităţi Aeronautice, de Agrement şi Sportive,

A N U N Ţ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie la Direcţia de Prestări Servicii Timiş

În perioada 02 – 05.12.2019, se organizează concursul de recrutare pentru ocuparea a:

1 post contractual  vacant de execuţie de Inspector specialitate IA la Biroul Management Activităţi Aeronautice, de Agrement şi Sportive,

1 post contractual  vacant de execuţie de Inspector specialitate I la Biroul Management Activităţi Aeronautice, de Agrement şi Sportive.

Condiţii de participare la concurs:

 1. Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul – cadru) la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:

 a)   are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

 e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice: 

Pentru postul  de Inspector specialitate IA

 • Studii superioare cu diplomă de licenţă (S) – specializarea Ingineria Transporturilor 
 • Vechime mimim 7 ani în specialitatea studiilor.

Pentru postul  de Inspector specialitate I

 • Studii superioare cu diplomă de licenţă (S) – specializarea Inginerie Constructii Civile, Industriale şi Agricole
 • Vechime mimim 4 ani în specialitatea studiilor

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 a)  Concursul se organizează la Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara, astfel:

– Selecţia dosarelor de concurs în data de 25.11.2019. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

–  Proba scrisă în data de 02.12.2019, ora 1000. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

–  Interviul în data de 05.12.2019, ora 1000. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 b)  Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 15.11.2019 ora 1300 la secretariatul comisiei de concurs (Biroul Resurse Umane, Organizare, Salarizare – Juridic Contracte, Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţie publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie

 de Inspector de Specialitate IA (ingineria transporturilor)

 1. Constituţia României
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al DPS Timiş;
 5. Codul Aerian din 1997 – în vigoare de la 26 ianuarie 2001 – consolidarea din data de 04.06.2018 are la bază publicarea în M.O., Partea I nr. 45 din 26 ianuarie 2001.
 6. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 7. Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie

 de Inspector de Specialitate I (inginerie construcţii civile, industriale şi agricole)

 1. Constituţia României
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al DPS Timiş;
 5. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii;
 6. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 7. HG nr. 343 / 2017 – modificarea HG 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 8. Hotărârea nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 9. Codul Aerian din 1997 – în vigoare de la 26 ianuarie 2001 – consolidarea din data de 04.06.2018 are la bază publicarea în M.O., Partea I nr. 45 din 26 ianuarie 2001.

2 posturi contractuale vacante de execuţie de Inspector specialitate IA, 1 post contractual vacant de execuţie de Inspector specialitate I, 1 post contractual vacant de execuţie de Inspector specialitate II

BIROUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, SALARIZARE- JURIDIC CONTRACTE

Nr.  3128  din  08.08.2019

A N U N Ţ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea

unor posturi vacante contractuale de executie la Direcţia de Prestări Servicii Timiş

În perioada 14 – 17.10.2019, se organizează concursul de recrutare pentru ocuparea a:

2 posturi contractuale  vacante de execuţie de Inspector specialitate IA la Biroul Management Activităţi Aeronautice, de Agrement şi Sportive,

1 post contractual  vacant de execuţie de Inspector specialitate I la Biroul Management Activităţi Aeronautice, de Agrement şi Sportive,

1 post contractual  vacant de execuţie de Inspector specialitate II la Biroul Management Activităţi Aeronautice, de Agrement şi Sportive.

Condiţii de participare la concurs:

 1. Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul – cadru) la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:

 a)   are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

 e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice: 

Pentru postul  de Inspector specialitate IA

 • Studii superioare cu diplomă de licenţă (S) – specializarea Transporturi Aeronautice 
 • Vechime mimim 7 ani în specialitatea studiilor.

Pentru postul  de Inspector specialitate IA

 • Studii superioare cu diplomă de licenţă (S) – specializarea Inginerie Constructii Civile şi Industriale
 • Vechime mimim 7 ani în specialitatea studiilor

Pentru postul  de Inspector specialitate I

 • Studii superioare cu diplomă de licenţă (S) – specializarea Ştiinţe Juridice, Management
 • Vechime mimim 4 ani în specialitatea studiilor

Pentru postul  de Inspector specialitate II

 • Studii superioare cu diplomă de licenţă (S) – specializarea Comunicare, Relaţii Publice
 • Vechime mimim 1 an în specialitatea studiilor.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 a)  Concursul se organizează la Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara, astfel:

– Selecţia dosarelor de concurs în data de 30.09.2019. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

–  Proba scrisă în data de 14.10.2019, ora 1000. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

–  Interviul în data de 17.10.2019, ora 1000. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 b)  Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 23.09.2019 ora 1300 la secretariatul comisiei de concurs (Biroul Resurse Umane, Organizare, Salarizare – Juridic Contracte, Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţie publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie

 de Inspector de Specialitate IA (transporturi aeronautice)

 1. Constituţia României
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 4. Regulamentul intern al DPS Timiş;
 5. Codul Aerian din 1997 – în vigoare de la 26 ianuarie 2001 – consolidarea din data de 04.06.2018 are la bază publicarea în M.O., Partea I nr. 45 din 26 ianuarie 2001.
 6. Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea aerodromurilor civile – RACR-AD-AADC din 07.03.2016 – în vigoare de la 31 martie 2016 – publicat în M.O., Partea I nr. 238 din 31 martie 2016.
 7. H.G. nr. 912/ 21.08.2010 – pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate- actualizata.
 8. RACR-AD-AADC ed.2/2016 – Reglementare aeronautică civilă română privind autorizarea aerodromurilor civile, RACR-AD-AADC
 9. RACR-AD-PETA ed. 2/2015 –  Reglementare aeronautică civilă română privind exploatarea tehnică a aerodromurilor, RACR-AD-PETA
 10. OMT nr. 640/11.05.2015 –Ordinul nr. 640/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETA ,,Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor,, , ediţia 2/2015
 11. Regulamentul (UE) nr. 139 / 2014 al Comisiei din 12.02.2014  de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr.216 – 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
 12. Regulamentul (UE) nr. 401 / 2018 al Comisiei din 14.03.2018 de modificare a Regulamentul (UE) nr. 139 / 2014 al Comisiei din 12.02.2014  în ceea ce privrşte clasificarea pistelor
 13. Ordinul nr. 611 / 2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019
 14. Reglementare aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019, din 15.03.2019

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie

 de Inspector de Specialitate IA (inginerie construcţii civile şi industriale)

 1. Constituţia României
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 4. Regulamentul intern al DPS Timiş;
 5. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii;
 6. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 7. HG nr. 343 / 2017 – modificarea HG 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 8. Hotărârea nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 9. Codul Aerian din 1997 – în vigoare de la 26 ianuarie 2001 – consolidarea din data de 04.06.2018 are la bază publicarea în M.O., Partea I nr. 45 din 26 ianuarie 2001.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant 

de Inspector specialitate I  (specializarea ŞTIINŢE JURIDICE, MANAGEMENT)

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. Codul Aerian din 1997 – în vigoare de la 26 ianuarie 2001 – consolidarea din data de 04.06.2018 are la bază publicarea în M.O., Partea I nr. 45 din 26 ianuarie 2001.
 7. Noul Cod Civil actualizat 2019 – Legea nr 287 / 2009
 1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 6. Regulamentul Intern al Direcţiei de Prestari Servicii Timiş

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie

 de Inspector de Specialitate II (comunicare, relaţii publice)

 1. Constituţia României
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 4. Regulamentul intern al DPS Timiş;
 5. Legea nr. 544 / 2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG nr. 123 / 2002 – Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 7. OG nr. 27 / 2002, actualizată din 2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 8. Cristina Coman,  Comunicarea de criză, tehnici şi strategii;
 9. Raluca-Nicoleta Radu,  Deontologia comunicării publice;
 10. Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass-media.
 11. Codul Aerian din 1997 – în vigoare de la 26 ianuarie 2001 – consolidarea din data de 04.06.2018 are la bază publicarea în M.O., Partea I nr. 45 din 26 ianuarie 2001.

   DIRECTOR,       ŞEF BIROU 

   Resurse Umane,Organizare                 Salarizare –Juridic Contracte

   Doroş Marţian Corneliu       Cristescu Maria-Cristina

Red. CMC


Concurs Posturi: Sef Birou, Referent, Paznic,

BIROUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, SALARIZARE- JURIDIC CONTRACTE

Nr.  2644  din  10.07.2019

A N U N Ţ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie la Direcţia de Prestări Servicii Timiş

În perioada 20 – 23.08.2019, se organizează concursul de recrutare pentru ocuparea a:

–  1 post contractual vacant de conducere de ŞEF BIROU la Biroul Pază Zonală (Lugoj),

1 post contractual vacant de execuţie de REFERENT IA laCompartimentul Financiar Contabilitate, 

4 posturi contractual vacante de execuţie de PAZNIC la Serviciul Pază Instruire (pentru Timişoara),

2 posturi contractual vacante de execuţie de PAZNIC la Biroul Pază Zonală (pentru Recaş şi Lugoj).

Condiţii de participare la concurs:

 • Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul – cadru) la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:

 a)   are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

 e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice: 

 • Pentru postul de Şef Birou Pază Zonală
 • Studii superioare (S) cu diploma de licenţă
 • Vechime în specialitatea studiilor min 5 ani
 • Curs de Manager de securitate
 • Curs agent securitate  şi Atestat agent securitate
 • Vechime min 1 an în coordonarea activităţii de pază
 • Pentru postul de Referent IA 
 • Studii (M) – Liceu cu diploma de bacalaureat
 • Curs de contabilitate
 • Vechime în specialitate minim 7 ani
 • Pentru postul de PAZNIC:
 • Studii – mimim 10 clase – cu certificat
 • Curs agent securitate  şi Atestat agent securitate
 • Nu necesită vechime

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 a)  Concursul se organizează la Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara, astfel:

– Selecţia dosarelor de concurs în data de 12.08.2019. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

–  Proba scrisă în data de 20.08.2019, ora 0900. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

–  Interviul în data de 23.08.2019, ora 0900. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 b)  Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 02.08.2019 ora 1300 la secretariatul comisiei de concurs (Biroul Resurse Umane, Organizare, Salarizare – Juridic Contracte, Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţie publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Analize laborator: Sânge (sifilis + hepatita B,C) şi Plămâni.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere

 de ŞEF BIROU la Biroul Pază Zonală

 • Constituţia României
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 • OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 • Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
 • Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie

 de REFERENT IA la Compartimentul Financiar Contabilitate

 • Legea contabilităţii nr. 82 / 1991, cu modificările şi actualizările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1.191 / 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 
 • Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituţia României;
 • Legea nr. 47/2019 privind Bugetului asigurarilor sociale de stat;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţieie de Prestări Servicii Timiş aprobat prin HCJ Timiş nr.47/2015;
 • HG 250/1992 – privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică,din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare- cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ;
 • Decretul 209/1976 privind regulamentul operaţiunilor de casă;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • OrdinulM.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii .

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie

 de PAZNIC la Serviciul Pază Instruire şi Biroul Pază Zonală

 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 • OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 • Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

Şef Birou 

Resurse-Umane Organizare, Salarizare

– Juridic Contracte

Cristescu Maria-Cristina


Posturi vacante contractuale la Direcţia de Prestări Servicii Timiş 19.11.2018

BIROUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, SALARIZARE- JURIDIC CONTRACTE

Nr.  3840  din  07.11.2018

A N U N Ţ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea

unor posturi vacante contractuale la Direcţia de Prestări Servicii Timiş

În perioada 12 – 14. 12.2018, se organizează concursul de recrutare pentru ocuparea a:

1 post contractual vacant de PAZNIC la Serviciul Paza, Instruire- pentru Zona Alios;

1 post contractual vacant de Inspector Specialitate Debutant  la Serviciul Dispecerat Interventii;

Condiţii de participare la concurs:

 1. Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul – cadru) la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:

 a)   are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

 e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice:

Pentru postul de Paznic:

 • Curs agent de paza si Atestat agent paza
 • Studii minim – 10 clase
 • Nu necesită vechime.

Pentru postul de Inspector Specialitate Debutant:

 • Studii : Superioare (S) cu diploma de licenta
 • Curs agent de paza si Atestat agent paza
 • Nu necesită vechime 

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 a)  Concursul se organizează la Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara, astfel:

– Selecţia dosarelor de concurs în data de 07.12.2018. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

  Proba scrisă în data de 12.12.2018, ora 1000  .. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

  Interviul în data de 14.12.2018, ora 1000 . Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 b)  Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 05.12.2018 ora 1530 la secretariatul comisiei de concurs (Biroul Resurse Umane, Organizare, Salarizare – Juridic Contracte, Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţie publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţi pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual

PAZNIC si INSPECTOR SPECIALITATE DEBUT. 

 1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, republicată şi actualizată;
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată;
 5. Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată şi actualizată;
 6. Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

Posturi vacante contractuale la Direcţia de Prestări Servicii Timiş

A N U N Ţ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea
unor posturi vacante contractuale la Direcţia de Prestări Servicii Timiş

 

În perioada 19 – 21. 11.2018, se organizează concursul de recrutare pentru ocuparea a:

7 posturi contractuale vacante de PAZNIC la Serviciul Paza, Instruire- pentru localitatile: NADRAG – 5 posturi şi PERIAM – 2 posturi;

1 post contractual vacant de REFERENT IA  la Biroul Pază Zonală Lugoj;

1 post contractual vacante de SEF BIROU RUOS-JC la Biroul Resurse Umane, Organizare Salarizare-Juridic Contracte;

1 post contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT II la Serviciul Protecţia Plantelor.

Condiţii de participare la concurs:

 1. Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul – cadru) la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:

 a)   are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

 e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice:

Pentru postul de Paznic:

 • Curs agent de paza si Atestat agent paza
 • Studii minim Şcoală Generală 
 • Nu necesită vechime.

Pentru postul de Referent IA:

 • Studii : Liceu cu diploma de bacalaureat 
 • Curs agent de paza si Atestat agent paza
 • Vechime minim 8 ani.

Pentru postul de Şef Birou RUOS-JC:

 • Studii superioare (S) cu diplomă de licenţă domeniul: psihologie sau economic
 • Studii postuniversitare: Managementul Resurselor Umane
 • Curs specializare Inspector Resurse Umane
 • Experienţă în domeniul resurselor umane – minim 7 ani.

Pentru postul de Muncitor calificat II:

 • Studii Medii
 • Certificate de atestare profesională: pentru activităţi de comercializare a produselor fito; utilizarea produselor clasificate foarte toxice şi toxice; prestări servicii cu produse fitosanitare.
 • Vechime minim 7 ani.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 a)  Concursul se organizează la Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara, astfel:

– Selecţia dosarelor de concurs în data de 13.11.2018. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

  Proba scrisă în data de 19.11.2018, ora 1000   / 1200  . Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

  Interviul în data de 21.11.2018, ora 1000   / 1200. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 b)  Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 09.11.2018 ora 1400 la secretariatul comisiei de concurs (Biroul Resurse Umane, Organizare, Salarizare – Juridic Contracte, Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţie publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţi pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual

PAZNIC la Serviciul Pază  Instruire 

 1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, republicată şi actualizată;
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată;
 5. Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată şi actualizată;
 6. Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual

REFERENT IA la Biroul Pază Zonală Lugoj 

 1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, republicată şi actualizată;
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată;
 5. Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată şi actualizată;
 6. Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual

SEF BIROU la Biroul Resurse Umane, Organizare Salarizare- Juridic Contracte 

1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată – cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare,

3. Constituţia României

4. HG nr. 286 / 2011 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărîrea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților – cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 215 / 2001 – Legea Administratiei publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;,

8. HG 250 / 1992 – privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare – cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea 273 / 2004 – privind procedura adopţiei– cu modificările şi completările ulterioare;

10. HG 158 / 2018 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019

11. HG 714 / 2018 – privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului,

12. Legea 544 / 2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public – cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea 176 / 2010 – privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative – cu modificările şi completările ulterioare;

14. Legea 161 / 2003 – privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei – cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordin 2263 / 2016 – privind procedura de transmitere a datelor în registrul public – cu modificările şi completările ulterioare;,

      16. Hotărâre nr. 294 / 2006 – privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2006 al Institutului Naţional de Statistica – cu modificările şi completările ulterioare;

      17. Regulamentul de organizare si functionare a Directiei de Prestari Servicii Timis aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. 47/2015.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual

MUNCITOR CALIFICAT II la Serviciul Protecţia Plantelor

1. Regulamentul de organizare si functionare a D.P.S Timiş.

2. Hotarirea privind aprobarea tarifelor  pentru serviciile prestate  .

3. Legea  nr.22 / 69 , privind angajarea gestionarilor constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea  bunurilor  unitatii.

4. Codul muncii , Legea 53/2003 republicata .

5. Legea 477 / 2004 privind codul de conduita a persoanalului contractual din autoritatile si institutiile publice .

6 . Legea  215 /2001,Legea administratiei publice Locale capitolul IV.

 


Vezi aici Rezultate examen din 19.11.2018 si Rezultate examen din 21.11.2018

Centralizatorul notelor de la examen CENTRALIZATOR NOTE EXAMEN 22.11.2018