Concurs Posturi: Sef Birou, Referent, Paznic,

BIROUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, SALARIZARE- JURIDIC CONTRACTE

Nr.  2644  din  10.07.2019

A N U N Ţ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale de executie la Direcţia de Prestări Servicii Timiş

În perioada 20 – 23.08.2019, se organizează concursul de recrutare pentru ocuparea a:

–  1 post contractual vacant de conducere de ŞEF BIROU la Biroul Pază Zonală (Lugoj),

1 post contractual vacant de execuţie de REFERENT IA laCompartimentul Financiar Contabilitate, 

4 posturi contractual vacante de execuţie de PAZNIC la Serviciul Pază Instruire (pentru Timişoara),

2 posturi contractual vacante de execuţie de PAZNIC la Biroul Pază Zonală (pentru Recaş şi Lugoj).

Condiţii de participare la concurs:

 • Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul – cadru) la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:

 a)   are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

 e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice: 

 • Pentru postul de Şef Birou Pază Zonală
 • Studii superioare (S) cu diploma de licenţă
 • Vechime în specialitatea studiilor min 5 ani
 • Curs de Manager de securitate
 • Curs agent securitate  şi Atestat agent securitate
 • Vechime min 1 an în coordonarea activităţii de pază
 • Pentru postul de Referent IA 
 • Studii (M) – Liceu cu diploma de bacalaureat
 • Curs de contabilitate
 • Vechime în specialitate minim 7 ani
 • Pentru postul de PAZNIC:
 • Studii – mimim 10 clase – cu certificat
 • Curs agent securitate  şi Atestat agent securitate
 • Nu necesită vechime

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 a)  Concursul se organizează la Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara, astfel:

– Selecţia dosarelor de concurs în data de 12.08.2019. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

–  Proba scrisă în data de 20.08.2019, ora 0900. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

–  Interviul în data de 23.08.2019, ora 0900. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 b)  Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 02.08.2019 ora 1300 la secretariatul comisiei de concurs (Biroul Resurse Umane, Organizare, Salarizare – Juridic Contracte, Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţie publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Analize laborator: Sânge (sifilis + hepatita B,C) şi Plămâni.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere

 de ŞEF BIROU la Biroul Pază Zonală

 • Constituţia României
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 • OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 • Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
 • Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie

 de REFERENT IA la Compartimentul Financiar Contabilitate

 • Legea contabilităţii nr. 82 / 1991, cu modificările şi actualizările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1.191 / 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 
 • Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituţia României;
 • Legea nr. 47/2019 privind Bugetului asigurarilor sociale de stat;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţieie de Prestări Servicii Timiş aprobat prin HCJ Timiş nr.47/2015;
 • HG 250/1992 – privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică,din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare- cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ;
 • Decretul 209/1976 privind regulamentul operaţiunilor de casă;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • OrdinulM.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii .

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie

 de PAZNIC la Serviciul Pază Instruire şi Biroul Pază Zonală

 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 • OG nr. 57 / 2019  – privind Codul Administrativ (Cap. VI);
 • Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

Şef Birou 

Resurse-Umane Organizare, Salarizare

– Juridic Contracte

Cristescu Maria-Cristina