Posturi vacante contractuale la Direcţia de Prestări Servicii Timiş

A N U N Ţ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea
unor posturi vacante contractuale la Direcţia de Prestări Servicii Timiş

 

În perioada 19 – 21. 11.2018, se organizează concursul de recrutare pentru ocuparea a:

7 posturi contractuale vacante de PAZNIC la Serviciul Paza, Instruire- pentru localitatile: NADRAG – 5 posturi şi PERIAM – 2 posturi;

1 post contractual vacant de REFERENT IA  la Biroul Pază Zonală Lugoj;

1 post contractual vacante de SEF BIROU RUOS-JC la Biroul Resurse Umane, Organizare Salarizare-Juridic Contracte;

1 post contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT II la Serviciul Protecţia Plantelor.

Condiţii de participare la concurs:

 1. Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul – cadru) la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014:

 a)   are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

 e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 f)    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice:

Pentru postul de Paznic:

 • Curs agent de paza si Atestat agent paza
 • Studii minim Şcoală Generală 
 • Nu necesită vechime.

Pentru postul de Referent IA:

 • Studii : Liceu cu diploma de bacalaureat 
 • Curs agent de paza si Atestat agent paza
 • Vechime minim 8 ani.

Pentru postul de Şef Birou RUOS-JC:

 • Studii superioare (S) cu diplomă de licenţă domeniul: psihologie sau economic
 • Studii postuniversitare: Managementul Resurselor Umane
 • Curs specializare Inspector Resurse Umane
 • Experienţă în domeniul resurselor umane – minim 7 ani.

Pentru postul de Muncitor calificat II:

 • Studii Medii
 • Certificate de atestare profesională: pentru activităţi de comercializare a produselor fito; utilizarea produselor clasificate foarte toxice şi toxice; prestări servicii cu produse fitosanitare.
 • Vechime minim 7 ani.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 a)  Concursul se organizează la Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara, astfel:

– Selecţia dosarelor de concurs în data de 13.11.2018. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

  Proba scrisă în data de 19.11.2018, ora 1000   / 1200  . Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

  Interviul în data de 21.11.2018, ora 1000   / 1200. Depunere contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 b)  Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 09.11.2018 ora 1400 la secretariatul comisiei de concurs (Biroul Resurse Umane, Organizare, Salarizare – Juridic Contracte, Direcţia de Prestări Servicii Timiş, Piaţa Regina Maria nr.3, Timişoara)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţie publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţi pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual

PAZNIC la Serviciul Pază  Instruire 

 1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, republicată şi actualizată;
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată;
 5. Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată şi actualizată;
 6. Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual

REFERENT IA la Biroul Pază Zonală Lugoj 

 1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată);
 2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii – republicată şi actualizată;
 3. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, republicată şi actualizată;
 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată;
 5. Legea nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicată şi actualizată;
 6. Hotărârea Guvernului României nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual

SEF BIROU la Biroul Resurse Umane, Organizare Salarizare- Juridic Contracte 

1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată – cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare,

3. Constituţia României

4. HG nr. 286 / 2011 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărîrea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților – cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 215 / 2001 – Legea Administratiei publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;,

8. HG 250 / 1992 – privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare – cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea 273 / 2004 – privind procedura adopţiei– cu modificările şi completările ulterioare;

10. HG 158 / 2018 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019

11. HG 714 / 2018 – privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului,

12. Legea 544 / 2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public – cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea 176 / 2010 – privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative – cu modificările şi completările ulterioare;

14. Legea 161 / 2003 – privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei – cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordin 2263 / 2016 – privind procedura de transmitere a datelor în registrul public – cu modificările şi completările ulterioare;,

      16. Hotărâre nr. 294 / 2006 – privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2006 al Institutului Naţional de Statistica – cu modificările şi completările ulterioare;

      17. Regulamentul de organizare si functionare a Directiei de Prestari Servicii Timis aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. 47/2015.

BIBLIOGRAFIE

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual

MUNCITOR CALIFICAT II la Serviciul Protecţia Plantelor

1. Regulamentul de organizare si functionare a D.P.S Timiş.

2. Hotarirea privind aprobarea tarifelor  pentru serviciile prestate  .

3. Legea  nr.22 / 69 , privind angajarea gestionarilor constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea  bunurilor  unitatii.

4. Codul muncii , Legea 53/2003 republicata .

5. Legea 477 / 2004 privind codul de conduita a persoanalului contractual din autoritatile si institutiile publice .

6 . Legea  215 /2001,Legea administratiei publice Locale capitolul IV.

 


Vezi aici Rezultate examen din 19.11.2018 si Rezultate examen din 21.11.2018

Centralizatorul notelor de la examen CENTRALIZATOR NOTE EXAMEN 22.11.2018